ÇALIŞAN BAŞVURU FORMU (pdf olarak indirmek için tıklayınız)

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE)

(ÇALIŞAN TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN )

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun ”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “ Veri Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak;

  • Şahsen Kalite&İş Süreçleri Denetimi Departmanına teslim edilerek,
  • Noter vasıtasıyla [Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asfaltı Cd. Kuluçka Mrk. A1 Blok No.151/1C/1B20 Esenler / İstanbul] adresi üzerinden doldurularak ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun
Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

Noter vasıtasıyla tebligat

[Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asfaltı Cd. Kuluçka Mrk. A1 Blok
No.151/1C/1B20 Esenler / İstanbul]

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Her bir talep içerisinde ayrıca belirtilmektedir.

Şahsen

[Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asfaltı Cd. Kuluçka Mrk. A1 Blok
No.151/1C/1B20 Esenler / İstanbul]

Başvuru

Her bir talep içerisinde ayrıca belirtilmektedir.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

etikteknoloji@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Her bir talep içerisinde ayrıca belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

ÇALIŞANIN KİMLİĞİ VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası :

Çalıştığı Departman/Birim :

Görevi :

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 (1))

Aşağıda Kanun’un 11’inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Talep No

Talep Konusu

Kanuni Dayanak

Seçiminiz

Hangi Talep Konusunda Şirketimizin Aksiyon Almasını İstiyorsanız Bu Kutuya (X) koyunuz)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)

 

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

 

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum

 

Anonim Hale Getirilmesi Talep Ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No. 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum

 

Anonim Hale Getirilmesi Talep Ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

 

 

TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

Kanun’un 11’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından Kanunun 13’üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

 

Talep No

Talep Konusu

Sağlanması Talep Edilen Ekstra Bilgi

Sağlanması Talep Edilen Belge

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Yok

Yok

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Yok

Yok

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

Yok

Yok

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

Yok

Yok

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz:

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum

 

Anonim Hale Getirilmesi Talep Ediyorum.

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler.

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini işitiyorum

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

Talebiniz

Seçiminiz

((x) işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum

 

Anonim Hale Getirilmesi Talep Ediyorum.

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler.

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler.

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.

Yandaki kolonda belirmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3))

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Cevabın 2’inci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum

Cevabın 2’inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

İşbu form kapsamında yukarıda sağladığım bilgilerin doğru olduğunu, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yukarıda belirttiğim hakları kullanmayı ve bu doğrultuda gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Başvuruda Bulunan Çalışanın

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

(6698 Sayılı Kanunun 13’üncü ve 11‘inci Maddelerine Göre Hazırlanmıştır)